Koja je razlika između otvorenih i zatvorenih kamina?
Samo zatvoreni kamini obezbjeđuju, osim estetike, i funkciju grijanja jer je kod otvorenih kamina iskorišćenost toplote od 18% do 30% a kod zatvorenih od 70% do 75%. Dodatna prednost zatvorenih kamina su staklena vrata koja onemogućavaju vraćanje i povraćaj dimnih gasova.

Kakvo drvo se koristi za kamine?
Drvo za loženje treba da je suvo (ispod 20% vlažnosti) pa je najbolje nabaviti ga godinu dana ranije. Najbolje se pokazala bukovina, hrast i voćke jer imaju lijep plamen. Ložište vašeg kamina zamišljeno je tako da funkcioniše samo pomoću ogrjevnog drveta u obliku cjepanica dužine 50 cm ili više. Vrste drva koje se najviše koriste su drva s mekanim lišćem, poput hrasta, graba i bukve. Suprotno tome, bor, jela i druga smolasta drva nisu ogrjevna drva i ne bi se trebala koristiti ( zbog velikog taloženje pepela, te “pucketanje” zbog brzog izgaranja smole ). Drva s mekanim lišćem, poput topole, lipe i vrbe loše gore. Potpuno je zabranjena upotreba drva koje se koristilo za željezničke pragove, telegrafske stubove itd. Strogo je ZABRANJENA upotreba čvrstih mineralnih materijala za ogrjev (ugljen i svi njegovi derivati ). Nemojte paliti ni otpatke (plastiku, ambalažu…) čiji dimovi mogu proizvesti veliku koroziju.
Sačuvajte cjepanice većeg promjera (15 cm i više ), kao i one nerasjećene za dugotrajnu vatru (osobito kroz noć), a male cjepanice za paljenje i potpirivanje slabog sloja žeravice. Cjepanice srednje veličine (promjera 10 do 12 cm) omogućit će vam da dobijete nominalnu snagu, bez prevelikog opterećenja ložišta. Osim toga, korištenje nedovoljno suhog drva pogoduje stvaranju kondenzacije, te na staklu i odvodu prerano nastaju prljavi talozi.

Kako dobiti suvo drvo?
Ogrjevno drvo se smatra dovoljno suvim kada mu je vlažnost manja od 20%. Zbog toga je važno kupiti drvo prema datom volumenu, a ne prema težini ( ogrjevno drvo obično se kupuje na kubni metar, to je mjerna jedinica koja odgovara vidljivom volumenu od metar – kubik). Da bi se dobila vlažnost manja od 20% treba: – obrađeno drvo odmah skloniti na suvo mjesto, – minimalno sušenje mora trajati od 18 mjeseci do 2 godine ( vidjeti tabelu ispod ). To vrijeme (sušenja) može biti smanjeno na 15 mjeseci ako je drvo nacjepano (na četvrtine) i spremljeno u zaklon koji ima provjetravanje (cjepanice su prekrižene prilikom slaganja). Suvo drvo ćete prepoznati po brojnim pukotinama i lakom odvajanju kore.

Kolika je potrošnja drveta?
Potrošnja drveta je jako mala jer ako je drvo potpuno suvo, sagori pa nema problema sa iznošenjem pepela.

Vrijeme sušenja
Okrugla drva ostavljena na vazduhu slobodna
Okrugla drva 3 mjeseca nakon rezanja stavljena pod zaklon
Drva nacjepana na četvrtine stavljena izmjenično u zaklon
Početna vlažnost
76%
76%
76%
6 mjeseci
46%
44%
28%
1 godina
35%
32%
23%
15 mjeseci
32%
27%
20%
18 mjeseci
27%
22%
15%
2 godine
24%
18%
14%

Koja je razlika izmedju ložišta sa livenim gvožđem i čeličnih limenih ložišta?
Liveno gvožde mnogo efikasnije akumulira i provodi toplotu od čeličnog lima. Proizvođači ložišta od lima dodaju kalorifer – ventilator da bi povećali snagu svojih ložišta. Osim oblika ložišta i sastav liva značajno utiče na zračenje toplote. Ložišta od čeličnog lima sa kaloriferom imaju povećanu potrošnju drveta.

Da li mogu da grijem više prostorija jednim kaminom?
Naravno. Postoje modeli ložišta sa kojima je moguće grejati više prostorija i to sistemom razvodnih cijevi koje idu od glavnog ložišta prema ostalim prostorijama u zavisnosti od položaja kamina a postoji i opcija ugradnje turbine za izvlačenje toplog vazduha i transportovanje u druge prostorije.

Kakav dimnjak je potreban za kamine?
Vrh dimnjaka (ne računajući zaštitnu kapu) treba da je najmanje 40cm iznad gornje tačke krova u slučaju kada se izlaz na krov nalazi ispod 2m udaljenosti od slemena, a zatim visina pada za 10% na svaki dužni metar.

Prvo loženje kamina
Kada jednom bude dovršeno postavljanje kamina, strpite se dvije do tri sedmice, kako biste omogućili zidanim radovima da se potpuno osuše. Zatim zapalite prvu vatru. Kod prve upotrebe nemojte zapaliti prejaku vatru, upotrebu kamina treba povećavati postepeno. Zbog toga, stavite najviše jednu do dvije cjepanice velikog promjera, i otvorite ulaze zraka za izgaranje na 1/3. Te mjere predostrožnosti omogućuju postepeno širenje koje je normalno kod svih uređaja koji proizvode toplotu. Nemojte se uznemiravati ako prilikom prvih vatri dođe do stvaranja ponekad neugodnog mirisa, jednostavno otvorite prozore prostorije u kojoj se nalazi kamin na nekoliko sati, koliko je potrebno da izgore masnoće ( od proizvodnje ) i da boja postane stabilna. Ako ponovo dođe do te pojave i nakon nekoliko dana korištenja, napravite jaču vatru (svaka vatra mora potrajati bar 4 sata).
Ako je dovod svježeg vazduha moguće zatvoriti, obavezno ga trebate otvoriti prije nego što nastavite s paljenjem. Ako vam je izvođač postavio zatvorivu rešetku, to je zato da vam omogući da je zatvorite prilikom nefunkcionisanja kamina i tako izbjegnete gubljenje toplote zbog obnavljanja vazduha). Ako vaša kuća ima kontrolisano mehaničko provjetravanje, preporučljivo je smanjiti njegovo djelovanje, čak zaustaviti ga, barem za vrijeme paljenja vatre. Zatim nastavite na slijedeći način: – otvorite registar vučenja vazduha – spustite spustiva vrata – to se odnosi na kamine sa zatvorenim ložištem, – otvorite bočna vrata, – napunite ložište papirom (bolji je novinski papir od papira koji ima jaku gramaturu), malim komadima drveta (ali ne visoko zapaljivim materijama poput benzina, alkohola itd.) i zapalite, – zatvorite vrata i otvorite ulaze vazduha za izgaranje (njihov otvor morate zatim prilagoditi intenzitetu vatre), – nakon nekoliko minuta dodajte još dvije ili tri male cjepanice ( promjera 2 do 5 cm ), pa zatim postepeno dodajte srednje i velike cjepanice (ako vaš kamin dopušta upotrebu cjepanica dužine 50 cm). Nemojte nikada paliti samo male cjepanice (malog promjera): vatra može planuti te dovesti u pitanje trajnost instalacije.
Da bi se olakšalo paljenje, savjetujemo vam da sačuvate sloj pepela na dnu kamina. Također, da bi se olakšao početak gorenja, te izbjeglo eventualno vraćanje dima u prostoriju (naročito kod suprotnih vjetrova), vrata moraju prvih par minuta biti zatvorena, tako dugo dok odvod ne postigne dovoljnu toplotu i dobro vučenje.

Kako pravilno koristiti kamin?
Loženje sa zatvorenim vratima ložišta
Za racionalnu upotrebu vašeg uređaja nije poželjno maksimalno ga napuniti cjepanicama, a potpuno je zabranjano prepuniti ga. Preporučljivije je više puta puniti drvom, nego spaliti samo jedno prekomjerno punjenje. Podesite jačinu izgaranja, tako da izaberete količinu drva koja odgovara vašim potrebama, i tako da više ili manje otvorite ulaze zraka za izgaranje. Jačina vatre zavisi i o presjeku cjepanica i o vrsti drva. Također, funkcionisanje kamina ( potrošnja drva, obnavljanje toplote itd.) djelimično zavisi i o vučenju odvoda. U svakom slučaju, zatvorite registar vučenja kada je izgaranje pravilno započelo. Strogo je zabranjeno koristiti vodu ili druge slične načine za gašenje vatre koji bi mogli dovesti do naglih toplinskih šokova.

a) Smanjena jačina (usporeno gorenje)
Kako biste dobili dugotrajnu, smanjenu vatru, postupite na slijedeći način (spoj ovih različitih karakteristika dopušta postizanje optimalne samostalnosti):
– zatvorite vrata ( stegnite dobro bakelitne vijke ako oni postoje ),
– zatvorite registar vučenja (oznaka “-“),
– potpuno zatvorite ulaze zraka za izgaranje (prema modelu kamina, uzica povučena do kraja, ili mesingaste ručice pritegnute poslije zatvaranja)
– izaberite cjepanice velikog promjera, najradije okrugle, ne presječene (za vrijeme probe sa smanjenom jačinom, korištene su okrugle cjepanice promjera 15 cm vidi tabelu)
– stavite cjepanice na sloj lagano zacrvenjene žeravice, bez plamena.
Punjenje na ne debeli sloj žara ili na sloj prekriven tankim slojem pepela, omogućuje još duže trajanje izgaranja. Za vrijeme funkcionisanja sa smanjenom jačinom, dimovi mogu na staklu ostaviti talog. Taj talog u opštem slučaju nestaje ili se smanjuje pri efektu pirolize, nakon jedne faze izgaranja jačom snagom. Izmjenjujte periode usporenog gorenja sa periodima funkcionisanja normalnom jačinom. Dobro je izbjegavati, na početku i na kraju zime, te za vrijeme zatopljenja, ponavljanu upotrebu smanjene jačine. U stvari, takvom upotrebom rizikujete akumulisanje (nenormalno) katrana i čađe u odvodu, pa tako i opasnost od požara u kaminu.

b) Normalna jačina
Da biste dobili najbolje izgaranje normalnom jačinom (određivanje dobre snage gorenja), postupite na slijedeći način:
– pripremite dobar sloj zacrvenjenog žara (poželjna je prisutnost plamičaka i/ili malih, ne potpuno izgorjelih cjepanica)
– radije izaberite narezane cjepanice (četvrtine), promjera od 10 do 12 cm nego okrugle
– stavite te cjepanice ( najmanje 3 a najviše 6 ) tako da ih ukrstite (najbolje), a ako ih stavljate paralelno, ostavite između njih barem 2 cm prostora,
– zatvorite registar vučenja,
– regulišite snagu vatre tako da više ili manje otvorite ulaze vazduha za izgaranje (u svakom slučaju, plamenovi se ne smiju penjati do priključnog odvoda).

c) Ponovno punjenje
Prije nego što ponovno napunite drvima, otvorite registar vučenja, zatim lagano otvorite bočna vrata ili dignite spustiva vrata pomoću hladne poluge. Jedna sama cjepanica gori loše. Zbog toga, pri svakom punjenju stavite barem dvije cjepanice. Kada punite kamin, stavljajte drva samo u sredinu. Stijenke su naime također elementi grijanja. Da biste postigli dobru snagu grijanja, trebate dosljedno kombinovati punjenje sa izgaranjem. Poslije rada ložišta pri smanjenoj jačini, nemojte koristiti alkohol ili benzin da biste obnovili vatru, već dodajte samo umjerenu količinu drvca malog promjera. Ako sloj žara više nije crven, možda će biti potrebno obnoviti ga pomoću mijeha prije nego što zatvorite vrata.

d) Prelaz s normalne jačine na smanjenu jačinu
Promjenu jačine ostvarite prije ponovnog punjenja, produžavajući period izgaranja žara, tako da dopustite uređaju i odvodu za dim postupnu promjenu djelovanja.

e) Optimalno punjenje drvom s obzirom na brzinu izgaranja
Prema okolnostima probe izvedenih u labaratoriji (prema normi NF D 35-376 – testovi nezavisnih ustanova), ako želite postići maksimalnu snagu (pri normalnoj brzini, prema prijašnjem paragrafu “b”) ili ako želite postići trajanje izgaranja od 10 sati (osim za 67 PP 1: 7 sati) sa smanjenom brzinom (prema prijašnjem paragrafu “a”), uputno je napuniti Vaše ložište količinom drva koja je navedena u doljnoj tabeli. Postizanje tih navedenih karakteristika i primjena niže navedenih vrijednosti, uvjetovano je instaliranjem i upotrebom koja je u skladu s našim preporukama, te vučenjem odvoda koje ne smije biti ni prejako ni preslabo (prosječno 10 do 15 pascala za normalnu brzinu i 5 pascala pri smanjenoj brzini).

Podsjećamo da je strogo zabranjeno prepuniti ložište.
1) Broj je izračunan za cjepanice dužine 50 cm, prosječnog presjeka između 10 i 12 cm.
2) Broj je izračunan za cjepanice dužine 50 cm, prosječnog presjeka između 14 i 16 cm.

Loženje s otvorenim vratima ložišta
Upotreba kamina sa otvorenim vratima moguća je pod slijedećim uvjetima:
– stavite registar vučenja u otvoreni položaj
– lagano otvorite vrata,
– održavajte i nadgledavajte vatru kao i u tradicionalnom kaminu ( osobito pazite na komadiće i iskre koje mogu iskakati iz kamina).
Funkcioniranje uz otvorena vrata omogućuje vam da se direktno koristite isijavanjem vatre. Ipak, kao i svaki drugi kamin s otvorenom vatrom, veliku količinu topline i okolnog zraka uvlači u odvod, što ima za posljedicu smanjenje učinka i snage uređaja. Po noći, ili kada ste odsutni, preporučljivo je zatvoriti staklena vrata, kako bi se izbjeglo iskakanje iskri iz ognjišta.

Ugradnja ložišta i formiranje kamina
Firma “Lady Mont – Boje i lakovi Dragović” je uvoznik i distributer italijanskih kaminskih ložišta firme “Nordica”, uz mogućnost ugradnje u grubim radovima (funkcionalna ugradnja) ili po sistemu “ključ u ruke” na osnovu vašeg ili našeg projekta. Upravo da bi ste Vi bili zadovoljni i da bi ste vaš poslovni ili stambeni prostor oplemenili po vašoj želji, mi smo otvoreni za sve vidove saradnje. Kod nas možete kupiti ložište i prateće materijale, i tom prilikom dobiti sve željene informacije za samostalnu ugradnju.
Naglašavamo da kod nas možete kupiti specifične materijale kojih nema u prodaji na našem tržištu:

 • Mrežice za ispuštanje toplog vazduha iz kupole kamina su raznih dimenzija i oblika. Završna obrada ovih mrežica se izvodi u više termostabilnih boja i materijala kao što su čelik i mesing.
 • Razne vrste inoxnih i livenih adaptera za priključenje na dimnjak koji su često neophodni zbog nestručno izvedenih dimnjaka. Najčešći problem predstavlja otvaranje novog priključnog otvora jer je prethodni postavljen nisko što u toku upotrebe može prouzrokovati havariju dimnjaka.

Koja je razlika izmedju ložišta sa livenim gvožđem i čeličnih limenih ložišta?
Liveno gvožde mnogo efikasnije akumulira i provodi toplotu od čeličnog lima. Proizvođači ložišta od lima dodaju kalorifer – ventilator da bi povećali snagu svojih ložišta. Osim oblika ložišta i sastav liva značajno utiče na zračenje toplote. Ložišta od čeličnog lima sa kaloriferom imaju povećanu potrošnju drveta.

Da li mogu da grijem više prostorija jednim kaminom?
Naravno. Postoje modeli ložišta sa kojima je moguće grejati više prostorija i to sistemom razvodnih cijevi koje idu od glavnog ložišta prema ostalim prostorijama u zavisnosti od položaja kamina a postoji i opcija ugradnje turbine za izvlačenje toplog vazduha i transportovanje u druge prostorije.

Kakav dimnjak je potreban za kamine?
Vrh dimnjaka (ne računajući zaštitnu kapu) treba da je najmanje 40cm iznad gornje tačke krova u slučaju kada se izlaz na krov nalazi ispod 2m udaljenosti od slemena, a zatim visina pada za 10% na svaki dužni metar.

Legenda:

 1. Podna ploča
 2. Otvor za vazduh iz prostorije
 3. Otvori za spoljni vazduh kroz pod ili zid
 4. Zid
 5. Vazdušni međuprostor
 6. Izolacija
 7. Poliflexip cijev za priključenje
 8. Šelna za pričvršćenje
 9. Reviziona vrata
 10. Kupola kamina
 11. Mrežica za ispuštanje toplog vazduha iz kupole
 12. Deflektor kupole
 13. Otvor za dekompresiranje
 14. Elemenat za priključenje u dimnjak
 15. Izolacija plafona
 16. Dimnjački element

Što napraviti u slučaju požara pri korištenju kamina?
Ako je vaša instalacija ispravno izvedena ( naročito izolacija odvoda ), te ako pri upotrebi poštujete naše preporuke (naročito o dovoljno suvom drvu) i ako redovito održavate odvod za dim (čišćenje bar dva puta godišnje), nikada neće doći do požara u odvodu za dim. U većini slučajeva, do požara u kaminu dolazi zbog izgaranja čađe na dnu odvoda, pucketanja ili izlijetanja iskri, osobito za vrijeme paljenja ili ponovnog punjenja ložišta.

Ako dođe do požara u kaminu postupite na slijedeći način:
– upozorite vatrogasce,
– dok čekate da dođu, uklonite, ako je to moguće, gorivi materijal iz ložišta,
– zatvorite vrata i sve ulaze vazduha u ložišta, kao i regulator vučenja, ako on postoji (možemo smanjiti vatru “gušeći je” tj. lišavajući je vazduha).
– maknite zapaljive materijale iz neposredne okoline odvoda ( platna, papir itd.) i nadgledajte sve što dodiruje odvod (poklopac za čišćenje, ormare, pod, plafon…),
– nadgledajte ili neka neko nadgleda vanjske prilaze (plamenove na izlazu iz dimnjaka).

Šta ne smijete raditi:
– naglo dodavati vodu (npr. iz kante) u pregrijani odvod,
– hodati po krovu da biste ugasili odozgo, bez da ste vezani,
– smatrati da je opasnost prošla čim je ugašena vatra u kaminu (zbog karakteristika omotača odvoda, može doći do novog požara odmah nakon gašenja vatre u kaminu).

Nakon požara u kaminu:
– nadgledajte okolinu odvoda otprilike još 12 sati,
– zabranjeno je paliti vatru u kaminu tako dugo dok kvalifikovani dimnjačar ne pogleda odvod i procijeni je li dovoljno siguran da ponovno preuzme funkciju (proba nepropusnosti pomoću dimne čaure ), te dok vam ne izda odgovarajuću potvrdu.

Čišćenje pepela
Drvo sadržava malo pepela (1 – 2%), a on ne gori. Pepeo ostaje u obliku prašine, koja se ne pretvara u zguru. Čistite redovno pepeo iz Vašeg kamina, ali ne do kraja, tako da možete uvijek potpaliti vatru na sloju pepela (ipak, ulazi vazduha za izgaranje moraju biti čišćeni). Da biste očistili pepeo, otvorite vrata sa strane, zatim upotrebite metalnu lopaticu ili postupite na sledeći način:
– pomoću “hladne ruke” skinite mali poklopac koji se nalazi na sredini ploče ložišta
– pustite da pepeo padne u ladicu za pepeo,
– izvucite ladicu za pepeo,
– ispraznite je oprezno (u hladnom pepelu mogu ostati komadi usijanog žara),
– prije nego što zapalite novu vatru stavite ladicu za pepeo i poklopac na mjesto.
Ladicu za pepeo možete prenositi pomoću “hladne ruke”. Povremeno očistite i mjesto na kojem se nalazi ladica za pepeo. Nikada ne koristite usisavač za čišćenje pepela, osim ako na usisnu cijev ne stavite specijalni dio za sakupljanje žeravice i pepela.

Održavanje ložišta kamina
S obzirom na upotrebu vašeg uređaja, njegova će unutrašnjost biti prije ili kasnije prekrivena čađom i drugim nečistoćama (i to različite gustoće na različitim mjestima), što će smanjiti toplotnu izmjenu zidove od lijevanog željeza i učinak, a može uzrokovati i neke druge poremećaje, poput korozije ako ne koristite ogrjev odgovarajuće kvaliteta. Zbog toga je preporučljivo redovno četkati unutrašnje zidove ložišta, barem jednom godišnje, ali i češće ako je potrebno. To četkanje mora biti posebno pažljivo u unutrašnjosti cijevi u visini klapna (okrugli poklopac).